• Kvalitet
  • Kundeservice
  • Montage
  • Kvalitet
  • Kundeservice
  • Montage
  • 100% Dansk ejet

Handelsbetingelser for EasyCover ApS

1 Generelle oplysninger

EasyCover ApS

Bavne Allé 2a

8370 Hadsten

CVR nr.: 43489224

E-mail: info@easycover.dk

2 Betaling med faktura

Betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet aftales. Køberen  er uberettiget til helt eller delvist at tilbageholde betaling. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

EasyCover ApS forbeholder sig ejendomsretten på alle varer indtil den fulde købesum er betalt.

3 Levering og risikoens overgang

Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser fra 99 kr. Varer vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen medmindre andet er aftalt.

Vi leverer i hele Skandinavien.

Dine varer sendes med DSV eller Interfjord A/S.

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for EasyCover ApS, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har EasyCover ApS ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde;

a) Force majeure jf. punkt 13

b) Ved forsinkelse, som skyldes EasyCover ApS’s leverandører, transportører eller øvrige tredjemand

c) Usædvanligt vejrlig

d) Arbejdskonflikter uanset årsag

e) Offentlige påbud eller forbud, som EasyCover ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stillefornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Såfremt Køber ikke opfylder de ovenfor anførte forpligtelser, vil EasyCover ApS være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.

Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

4 Garanti

Hos EasyCover ApS ydes der garanti på alle købe varer i henhold til producentens anvisninger.

5 Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

6 Returret

Varer modtages ikke retur.

Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at EasyCover ApS tager varer retur, skal varerne være ubrugte, og i mangelfri stand. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtages dog aldrig retur.

Godkendte returvarer krediteres med et håndterings- og returneringsgebyr svarende 10% af varens pris.

7 Annullering og ændring af ordre

Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

Såfremt EasyCover ApS på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til hjemtagelse, returnering og dertilhørende fragtomkostninger. 

8 Returnering

Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Når Køber returnerer, er Køber ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Køber skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen i pakken. 

Køber bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering og til, EasyCover ApS har modtaget den retur.

EasyCover ApS modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

9 Produktansvar

EasyCover ApS er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger EasyCover ApS ansvar for sådanne skader, og EasyCover ApS’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. EasyCover ApS er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra EasyCover ApS måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra EasyCover ApS’s side, og EasyCover ApS’s ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

EasyCover ApS’s ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.

I tilfælde hvor EasyCover ApS er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.

I det omfang EasyCover ApS måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til, at holde EasyCover ApS skadesløs for det ansvar EasyCover ApS måtte blive pålagt, og som er videregående end EasyCover ApS’s ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod EasyCover ApS fra tredjemand i anledning af produkter leveret af EasyCover ApS via Køber til tredjemand.

EasyCover ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11 Force Majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor EasyCover ApS‘s kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan EasyCover ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

12 Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod EasyCover ApS’s leverandører

EasyCover ApS’s ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller -grundlag.

I det tilfælde, hvor EasyCover ApS’s leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for EasyCover ApS for forsinkelser eller mangler, vil EasyCover ApS være indstillet på at give Køber transport i EasyCover ApS’s krav mod leverandøren eller tredjemand.

13 Varens stand ved returnering

Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. 

14 Fejl og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor EasyCover ApS straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. EasyCover ApS er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare.

EasyCover ApS er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl. EasyCover ApS er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod EasyCover ApS forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.

Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan EasyCover ApS vælge, hvorvidt EasyCover ApS vil: a) afhjælpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.

I det tilfælde hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning.

Køber kan ikke overfor EasyCover ApS rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, med mindre EasyCover ApS kan få kravet dækket af producenten.

Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives EasyCover ApS, skal Køber erstatte de udgifter, EasyCover ApS måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

15 Tilbagebetaling

Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

EasyCover ApS kan tilbageholde beløbet refunderingen, indtil EasyCover ApS har modtaget varen retur, med mindre Køber inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

16 Fortolkning og ændringer

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og EasyCover ApS. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.

Betingelserne kan af EasyCover ApS revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

17 Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@easycover.dk

EasyCover ApS
Bavne Alle 2A, TV
8370 Hadsten
CVR: 43489224
Kontakt os
Kontakt os for den rette løsning til dit næste afdæknings projekt – vi står klar til at hjælpe dig!

Forespørgsel